Forskningsstrategi

Visionen er at styrke positionen som ledende og internationalt profileret forskningsenhed inden for udvalgte områder af infektionsmedicinen og at gøre instituttet til en naturlig og attraktiv samarbejdspartner i nationale og internationale netværk. 

4 Indsatsområder

DTU Veterinærinstituttet koncentrerer sine forskningsaktiviteter inden for fire indsatsområder: 

  • Virologi - med fokus på alvorlige virusinfektioner, herunder virusinfektioner, der smitter fra dyr til mennesker (zoonotiske infektioner). 
  • Immunologi og vaccinologi - herunder udvikling og optimering af nye vacciner og andre biologiske produkter. 
  • Epidemiologi - herunder sygdomsmodellering og klimabetingede ændringer i sygdomsudbredelse. 
  • Bakteriologi, patologi og parasitologi, med fokus på fiskebakteriologi, ikke-fødevarebårne bakterielle zoonoser og aktiviteter med henblik på at reducere antibiotikaforbruget. Desuden arbejdes med metoder til karakterisering af multibakterielle samfund.

Ved at profilere disse fire områder vil DTU Veterinærinstituttet dække de aktiviteter, hvor der ud fra en samfunds- og brugerorienteret vinkel er størst behov samtidig med at der etableres optimal synergieffekt med DTU’s øvrige forskningsområder.

Indsatsområderne er vigtige for at opretholde et effektivt veterinært beredskab, der lever op til nationale og internationale krav til overvågning og sikkerhed for, at uønskede sygdomme ikke kommer til landet eller spredes til dyr og mennesker. 

Strategi og faglig profil

For at opfylde visionen, vil DTU Veterinærinstituttet samlet set forske i hele spektret fra molekyle over den enkelte celle i det enkelte individ til hele populationer. Fagligt dækker instituttet alle relevante discipliner for at kunne forske og rådgive inden for smitsomme husdyrsygdomme og zoonoser. Der er fokus på forskning inden for virologi, bakteriologi/patologi, immunologi/vaccinologi og epidemiologi inkl. sygdomsmodellering. 

Der vil være fokus på at udvikle og have adgang til og erhverve indgående erfaring med brug af avancerede teknologier, og i vidt omfang koordinere aktiviteterne med andre DTU institutter i form af fælles platforme og ekspertsamarbejde.

Samarbejde gør stærk

Problemstillingerne omkring eksisterende og nytilkomne sygdomme er komplekse, hvorfor det er nødvendigt at DTU Veterinærinstituttet fortsætter etablering af et tæt samarbejde mellem forskere og forskningsgrupper indenfor og udenfor DTU med spidskompetencer inden for relevante discipliner, samtidig med at der sikres en tværdisciplinær tilgang. 

På DTU er der kompetencer af relevans for området hos bl.a. DTU Systembiologi (bioinformatik, proteomics m.m.), DTU Nanotech (lab-on-a-chip, vaccineudvikling), DTU Matematik (matematisk modellering), DTU Informatik (matematisk modellering, statistisk behandling), DTU Food (diagnostikudvikling, zoonoser), DTU Aqua (fiskesundhed), DTU Space (spredning af sygdomme, GIS) og DTU Kemiteknik (procesoptimering).

Førende teknologier og anvendelsesorienteret forskning

Der skal arbejdes med infektioner i den naturlige vært for at sikre en valid og relevant fortolkning af resultater, og hvor det er relevant anvendes dyremodeller. Instituttet vil fortsætte og udvikle samarbejdet med internationale organisationer for at øge bidraget til denne forskning. Forskningen skal være forankret i danske interessefelter, men med størst mulig finansiering fra ekstern side, såsom landbrugserhvervet, farmaindustrien, Forskningsrådene, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og EU.

For at være et internationalt anerkendt institut inden for infektionsbiologi, er det nødvendigt med grundlæggende viden om sygdomsudvikling (patogenese, vært-patogen interaktion) og værtens immunsvar på infektioner. Denne viden opnås bl.a. ved at kombinere in silico-metoder (bioinformatik, matematiske modeller) med molekylære, immunologiske og patologiske studier i laboratoriet (in vitro) og ved in vivo studier på forsøgsdyr. 

Derfor er det afgørende for DTU Veterinærinstituttet at udvikle og anvende ”state-of-the-art” teknologier og generere forskningsbaseret viden omfattende diagnostiske analysemetoder, smittespredning, vaccineudvikling og antibiotikaforbrug som basis for kontrol, forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, der bl.a. danner grundlag for opretholdelsen af det høje danske veterinære stade og dermed den høje danske kvalitet og sikkerhed i den animalske produktion

DTU Veterinærinstituttet vil i de kommende år styrke sit fokus på udvikling af avancerede tekniske løsninger på veterinære og sundhedsmæssige problemer. DTU Veterinærinstituttet vil sørge for at opretholde et stort kendskab til det faglige genstandsfelt – det veterinære område, men i stigende grad fokusere på supplerende anvendelsesmuligheder for de metoder og teknologier, som udvikles, inden for tilgrænsende områder. Forskningsmæssigt betyder dette, at DTU Veterinærinstituttet i stigende grad vil involvere sig i samarbejder med de øvrige DTU-institutter og internationale samarbejdspartnere om såvel grundlagsskabende som anvendelsesorienteret forskning.

http://www.vet.dtu.dk/forskning/innovation/forskningsstrategi
17 JULI 2018